వర్చస్వి

ష్…….!

ష్…….!

ఆకాశం ఎప్పుడూ నిశ్శబ్దంగా నేల చూపులు చూస్తుంది ఏ ఓజోను పొరనో నుజ్జు చేసుకుంటూ ఓ పిడుగు లా బద్దలవక ముందు. ధరియిత్రీ  అంతే నిశ్శబ్దం ధరిస్తుంది వత్తిళ్ళకు మట్టి వలువల పొరలు…

Read More
ఆ శ్వాసలోనే నేను!

ఆ శ్వాసలోనే నేను!

1. ఊరు చివర్న ఆ ఎత్తైన  బండరాయికి బొత్తిగా గుండె లేదనుకునే వాణ్ణి! నా మీద నేనలిగినపుడో నా మధ్యలో  నేనే నలిగిపోయినపుడో హఠం పట్టి దానిపై పీఠమేసుకుని  కూర్చుంటే తానో నులక…

Read More