వల్లూరిపల్లి శాంతి ప్రబోధ

20140602_183348

నిశ్శబ్దంపై యుద్ధం ఈ “ఆశాదీపం”!

ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య అవగాహనలో నవకేతనం ! దేశ వైద్య చరిత్రలోనే అపూర్వం ! ఆరోగ్య రంగాల్లోనే ప్రథమం ! అంతేకాదు, తెలుగు సాహితీ ప్రస్థానంలోనే ఓ మహాప్రయోగం !!! బహుశా భారతీయ…

Read More