వెల్లంపల్లి అవినాష్

2007062553850301

ఎవరు తవ్విన గోతులివి??

పెద్ద రోడ్లపై, చిన్న రోడ్లపై, సందులు గొందుల సన్న రోడ్లపై, జూబిలి హిల్సూ, చింతల బస్తీ, పెద్దల నగరూ, పేదల వాడా భేదభావమే లేకుండా                    గుంటలు! గుంటలు! గుంటలు! గుంటలు!                   …

Read More