వేణు

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

కష్టజీవి ఆత్మాభిమానం… ‘ఆదివారం’!

  నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల పని చేసేవారికి కాకుండా ఆ పనిని చేయించేవారికీ, చేయించుకునేవారికి గౌరవాలు దొరికే సమాజం మనది. అందుకే శ్రామికులకు పనిచేసే అవకాశం కల్పించి వారిని పోషిస్తున్నామని ధనికులు…

Read More