శ్రీకాంత్

నీ గది

నీ గది

            తళతళలాడింది నీ గది: ఆనాడు. అప్పుడు, ఇంకా మబ్బు పట్టక మునుపు – నీకు నచ్చిన అగరొత్తులను వెలిగించి నువ్వు కూర్చుని ఉంటే, నీ చుట్టూతా నిన్ను…

Read More