శ్రీనివాస్ వాసుదేవ్

unnamed

మెటఫర్ కోసం “అనంత” అన్వేషణ!

“గుడ్డినమ్మకంతో సమస్యల్లా ఒక్కటె-అది మతాన్ని నాశనం చేస్తుంది”–అనంతమూర్తి. గుడ్డినమ్మకాన్ని మతాన్నుంచి వేరుచేయగలగవారెవ్వరు ఇలాంటి వారెవ్వరో తప్ప….. ఎవరింతలా చెప్పగలరు? ఎవరింతలా తెగించి మరీ, ధైర్యంగా మతాన్ని నిర్వచిస్తారు? ఇది అనంతమూర్తి అనకపోతే ఏమయ్యేదొ…

Read More