శ్రీరామోజు హరగోపాల్

దాలిపొయ్యి

దాలిపొయ్యి

  ఏదో ఒక ధ్యానం లోపల కనిపించే రూపం, వినిపించే రాగం మనసు లోపల మడుగుకట్టిన స్మ్రుతుల తాదాత్మ్యం అలలు అలలుగా తరలిపోయిన అనుభూతులు దరిలో కదలలేని పడవలెక్క ఒరిగిపోయిన వార్ధక్యపు మైకం…

Read More