షేక్ ఖాదర్ షరీఫ్

ఇప్పటి నేల రూపాలు

నేల  ఇప్పుడు రూపాలు తెంపు కుంటుంది ఒక్కో మనిషి కథని తనలోనే దాచుకొని పునర్జీవనమే తెలీని దాని మల్లే రక్త దీపార్చనల జాతర జరుపుకుంటుంది నింగికి ,నేలకు ఇప్పటిది కాదు వైరం ఆత్మ…

Read More