సాయి కిరణ్

అతనూ నేనూ

నాకేం తొందరలేదు అతని లాగే నన్ను నేను పరుచుకుని కూర్చున్నాను తననే  చూస్తూ నాలోంచి చూపుల్ని వెనక్కి లాక్కుని రెప్పల కింద అతను దాచుకున్నపుడు కొలుకుల్లోంచి కణతల మీదుగా నాచు పట్టిన చారికలు మళ్ళీ కొత్తగా తడిసిన చప్పుడు…

Read More