సిరా

untitled

గీతాంజలి

రమ్యా, రమ్యా” అని ఎవరో గెట్టి గెట్టిగా లోయలోనుండీ అరుస్తున్నారు.  ఆ సమయంలో ఓ పర్వత శిఖరపు అంచులో ఉన్నాను నేను. ఎవరబ్బా నా పేరు పిలుస్తున్నారు అని లోయలోకి తొంగి చూస్తే…

Read More
premio-nobel-de-literatura-chileno-pablo-neruda-2013-03-22-57728

నన్ను వెతుక్కుంటూ వొచ్చింది కవిత్వం!

  “నెరుడా గురించి రాయమన్న వెంటనే నాలోపల ఏదో గాలి సందడి చేసింది.పగలబడినవ్వాలనిపించింది. సరే అని రాయటం మొదలుపెడితే కాగితాలు కాగితాలునిండిపొయ్యాయి. నేను రాయల్సింది కొద్దిగనే కదా అని గుర్తుకుతెచ్చుకోని, రాసినదంతా పడేసి…

Read More