సి.వి.ఎస్. పద్మప్రియ

నీకు తెలుసా?!

నీకు తెలుసా?!

మేఘం గర్జించకుండానే వర్షిస్తుంది… గుండెల్లో వేదన పెదవి దాటకుండా కంట ప్రవహించినట్టు.. ఘనీభవించిన సాంద్ర వేదన, కల్లోల మానసంలో… ప్రళయ గర్జనై, తుఫానై, సముద్రాంతరాళంలో మండే అగ్నిపర్వతమై లావాలు విరజిమ్ముతుంది…. సముద్రాలు కెరటాలై…

Read More