అనంతు

కలబందమ్

కలబందమ్

నేలఉసిరి పరిచిన పరిచిత దారుల్లోంచీ కనకాంబరాల రెమ్మలనుంచీ లిల్లీ కోమ్మల వొంపునుంచీ కానుగ పూ పుప్పొడినుంచీ పున్నాగ సొంపు నుంచీ తాటి శిఖ పింఛాల మీంచి సంజెలో ఆమె విరబోసుకున్న బిగి బిరుసు…

Read More