అన్నవరం దేవేందర్

ఎన్నీల ఎలుగు

ఎన్నీల ఎలుగు

తెల్లని ఎన్నీల ఎలుగుల చల్లదనం వాకిట్ల గడన్చల ఎల్లెలుకల పండి తాత చెప్పిన శాత్రాలు ఇన్నందుకేమో కొంతైనా కైత్వాల అల్లకం అబ్బింది మక్కజొన్న కావలి కాడ ఎత్త్హైన మంచె మీన్నుంచి చూసిన గోరుకొయ్యల…

Read More