అన్వీక్ష

లాగ్అవుట్ అవకముందే…

లాగ్అవుట్ అవకముందే…

అక్కడ ఒక్క ముఖమే ఉందో లేక అనేక ముఖాల  ముసుగులో ? గుంజలు పాతి ఆ ముఖాల్ని ఆరబెడుతుంటే ఆశ్చర్యం.  ముఖాల్లేని మనుషులని ఎప్పుడైనా చూసారా ? ముఖం లేనోడా అని తిడుతున్నప్పుడు…

Read More