అప్పారావు పంతంగి

ప్రశ్నల నిధి

“ఇప్పటివరకు ఎక్కడికెళ్లారు …” “దారిలో ఫ్రెం…” “దారిలో ఫ్రెండ్   కలిశాడు… అదేగా మీరు చెప్పేది…” “ఆడా ? మగా ?” “నీకు తెలుసుకదే సతీ…” “సతీష్ అన్నయ్య కలిశాడంటారు అంతేకదా…” “నాకు తెలుసు…

Read More