అల్లం వంశీ

సహచరి

  “ప్రత్యేక తగ్గింపు ధరలు.. అప్ టూ 60%” అని ఎర్రరంగులో, పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు రాసున్న కార్డుముక్కలు ఆ షాపింగ్ మాల్ లో చాలాచోట్ల కనపడుతున్నాయి. ‘మాల్’ పైకప్పు ఎర్రటి హృదయాకారపు…

Read More

మొలకలు

ఏందీ? పదిహేనురూపాలకొక్కటా? మరీగంత పిరంజెప్తున్నవేందయ్యా.. పిరమెక్కడిదమ్మా పదిహేనంటే చానఅగ్గువ.. ఒక్కటికాదు పిలగా,  మొత్తం మూడుకొంటా. ఎంతకిస్తవో ఆఖరుమాట  చెప్పు. . గదే ఆఖరమ్మా. పదిహేను రూపాలకొక్కటి. మీరు మూడు కొన్నా, ముప్పై కొన్నా…

Read More