ఆరీఫ్ రజా/సృజన్

కాంక్రీటు అడవిలో ఒక చెట్టు

కాంక్రీటు అడవిలో ఒక చెట్టు

  నిద్రలో సంచరించే చెట్టు రాత్రంతా సంచరించి తన చోటుకొచ్చి నుంచుంది   రాత్రంతా కదలక ఏ జ్ఞానోదయం కొరకు వేచి ఉంది కొన్ని సార్లు వేర్లని వదలి   చెట్టు కనే…

Read More