ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ

bapu-laughing

ఆయన వ్యక్తిత్వమే ఆయన బొమ్మ!

బాపుగారితో దాదాపు ముప్ఫై ఆరేళ్ళ స్నేహం. చిత్రకారుడిగా, దర్శకుడిగానే కాకుండా వ్యక్తిగా ఆయనతో చాలా దగ్గిరగా మెలిగే అవకాశం నిజంగా అదృష్టమే. ఎందుకంటే, బాపు గారు చాలా private person. అంత తేలిక…

Read More