ఇక్బాల్ చంద్

డిశెంబరు చలి గాలి పటాలు

డిశెంబరు చలి గాలి పటాలు

1 నిగ నిగ లాడుతున్న రేగుపండు, కొరికితే వకటే వగరు 2 ఎటు పోయింది మద తుమ్మెదల గుంపు! పూలు నిగారింపు కోల్పోయి విరహ నిట్టూర్పులతో తలవాల్చి… 3. మత్తు కిటికీ తెరుస్తూ…

Read More