ఉషారాణి నూతులపాటి

వూస బియ్యం..అనపకాయలు…నిన్నటి తీయని తలపులు!

వూస బియ్యం..అనపకాయలు…నిన్నటి తీయని తలపులు!

వూస బియ్యం…! మీరు ఈ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా..?? ఇది పల్లె టూర్లో  పుట్టి పెరిగిన వారికి మాత్రమే అర్ధమయ్యే మాట. అదీ మాగాణి భూముల్లున్న వారు కాకుండా ,మెట్ట పంటలు పండించే…

Read More