ఎస్.హరగోపాల్

కొత్తలు పెట్టుకుందాం

కొత్తలు పెట్టుకుందాం

  నవ్వేటపుడు నవ్వకపోతే ఎట్లా కన్నీళ్ళతోనే నవ్వుతాం యాజ్జేసుకుంటాం పేగులు నలి నలి కాంగా మడిసిపెట్టుకున్న కలలు కొప్పున ముడుసుకునే పువ్వులైనంక ఇంత దుఃఖం ఓర్సుకుని, ఇన్ని బాధలు మోసినంక ఇగో యిప్పుడు…

Read More