కాశి రాజు

బువ్వగాడు

బువ్వగాడు

“ఒలేయ్ ఆడికి అన్నమెట్టు” అన్నప్పుడల్లా నాకు ఆకలేయదేందుకు ? అన్నమంటే అమ్మా, నాన్నే అనిపిస్తుందెందుకు! ఒరేయ్ బువ్వగా ఇంతకుముందెప్పుడో ఇలాగే  అన్నం తింటన్నప్పుడు రొయ్యల సెరువు కోసం ఇసకలంకని ఎవరికో ఇచ్చేసారని కంచంలో…

Read More