కాసుల లింగా రెడ్డి

Frozen సరోవరం!

Frozen సరోవరం!

    అతని రాత్రుల్ని సాంప్రదాయ రాక్షసి మింగేసింది- అందం చేసే నఖక్షతాల నాజూకు బాధల్లో మూర్ఛిల్లాలనే కోరిక లేత యవ్వన తుఫాను ఉధృతిలో నిలువ లేక గింగిరాలు కొట్టాడు- నిటారుగా నిలిచిన…

Read More