కిరణ్ గాలి

సాతానువాచ

సాతానువాచ

సందేహమెందుకు ? నిస్సంకోచంగానే స్వార్ధాన్ని ప్రేమించు స్వార్ధం నిషిద్ధ పదార్ధమేమి కాదు కదా సంశయిస్తున్నవా? పసిపిల్లలను చూడు… ఎంత స్వచ్ఛం గా స్వార్ధంగా సహజంగా సంతోషంగా వుంటారో స్వార్ధం శత్రువనే భ్రమలో బ్రతుకుతావెందుకు?…

Read More