కుప్పిలి పద్మ

ఆ అడివిలో వెన్నెలా వుంది!

  అప్పుడప్పుడు వాక్యం తడబడుతుంది. గడబిడిగా నడుస్తుంది. వదులుగా వేలాడుతుంది – కాని వాక్యం యెప్పుడూ తడబడకుండా గడబిడిగా నడవకుండా వదులుగా వేలాడకుండా వుంటుందో ఆ వాక్యమే కేశవరెడ్డి గారిది. యెండలో తడిసిన…

Read More

అవును కదా గుల్జారే లేకపోతే –

అవును కదా గుల్జారే లేకపోతే – సంతోషానికి పర్యాయ పదమేదో  తెలిసేది కాదు. కన్నీటికి వుప్పుతనం వుందనీ  తెలిసేదే కాదు. ప్రేమకి స్పర్శ వుంటుందనీ  తెలిసేది కాదు. కోల్పోవటానికి వునికొకటి వుంటుందని తెలిసేది కాదు….

Read More

వచనాన్ని నిండుగా ప్రేమించిన మాస్టారు చేరా

చేకూరి  రామారావు గారి  చేరాతలంటే భలే  యిష్టం – అని  త్రిపురనేని  శ్రీనివాస్  కి చెప్పాను. అప్పుడు శ్రీను మాస్టార్ గారి భలే ఆసక్తిగా చెప్పారు. అప్పటికి శ్రీను విజయవాడ లో వుండేవారు. హైదరాబాద్…

Read More