కూనపరాజు కుమార్

అవును, ఆ జూలీని నిజంగా చూశాను!

“ఊదారంగు తులిఫ్ పూలు” 2011 సెప్టెంబర్ 11 వ తేదీనాడు రాత్రి 2 గంటలకు సాక్షి టీవీలో షిఫ్ట్ పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చాను. ఇంకా నిద్ర రావడం లేదు. అప్పుడు టీవీ…

Read More

ఊదారంగు తులిప్ పూలు

(కూనపరాజు కుమార్ కథల సంపుటి ‘న్యూయార్క్ కథలు’ మార్చి 16, హైదరాబాద్ లోఆవిష్కరణ ) ఊదారంగు అంటే ఎలా చెప్పాలి? వైలెట్ రంగులో కొంచెం తెలుపు కలిపితే ఊదా రంగు వస్తుంది. బహుశా…

Read More