కె.ఎన్.వి.ఎం.వర్మ

ఇప్పటికీ మించి పోయింది లేదు!

ఇప్పటికీ మించి పోయింది లేదు!

సాయంత్రం ఐదుకే చీకటి పోటెత్తింది చలిగాలి ఊరు మీదకి వ్యాహ్యాళి కొచ్చింది పెంట పోగు మీద ఎండుగడ్డి తెచ్చి పాక చివర దోమలకి పొగ ఏస్తుంటే దారి తప్పొచ్చిన వెన్నల కుందేలు పిల్లలా…

Read More