క.నా.వెం.మ.వర్మ

ఇది మనిషి కాలం

ఇది మనిషి కాలం

పువ్వులు వాడిపోవడం చూసాం ఆకులు రాలిపోవడం తెలుసు చెట్టే చచ్చిపోవడం వయసు మించిపోవడం. ఒక సందర్భంలో పూవులు ఆకులు సంగతేమో కానీ అసలు చెట్టే బతికుందో లేదో తెలవకపోవడం విషాదం., అవును దానికి…

Read More