గంటేడ గౌరునాయుడు

నాలో మా ఊరు

నాలో మా ఊరు

  ఊరొదిలి పట్నం వొచ్చినప్పుడు నాతో తెచ్చుకున్నానొక పచ్చని పంట పొలాన్ని, తీసుకొచ్చేనొక నదిని, ఒక చెట్టునీ.. మడిగట్టునీ.. నలుగురు నేస్తాల్నీ, నాగలి సరే .. అమర్చుకున్నాను నా పుస్తకాల నడుమ అద్దాల…

Read More