గొర్తి సాయి బ్రహ్మానందం

imagesX3953B67

డయాస్పోరా కథ ఇంకా పసిబిడ్డే!

ఉత్తరమెరికా నుండి మొట్ట మొదటి తెలుగు కథ 50ఏళ్ళయిన సందర్భంగా “అమెరికాలో తెలుగు కథ” అన్న అంశంపై ప్రసంగించమని వంగూరి చిట్టెన్ రాజు గారు అడిగారు. ఆ సభలో ప్రసంగమే ఇది. అమెరికాలో…

Read More