ఘంటశాల నిర్మల

ఇల్లు అమ్మకం

ఇల్లు అమ్మకం

    మనసు జలజల్లాడుతోందని ఎలా చెప్పను! ఇది రాతికట్టడం కాదు- రాగమాలిక.   నా భయాల్ని నిమిరి శాంతపరచిందీ యిల్లు నా అనుమానాల్ని సముదాయించి నన్ను నిలబెట్టింది సంతానం వల్లనో సంసారం…

Read More