చాంద్

సరళమైన వాడు

సరళమైన వాడు

  వాడు వెలివేయబడ్డాడు హృదయాలను మార్చుకుంటూ ప్రవహించలేక వాళ్ళ పాదాల మద్య స్తంభించి పోయాడు పల్చని తెర లాంటి  హృదయాన్ని ఆకాశంలా పరుచుకున్నాడు *** వాడు శూన్యం కన్నీళ్ళు, గాయాలు నువ్వు, నేను, ప్రపంచం…

Read More