జి.ఎస్. రామ్మోహన్

బుజ్జిపిల్ల-తెల్లపిల్ల

ఈ మధ్య ఒక పాట వినాల్సి వచ్చింది.  బుజ్జిపిల్ల, తెల్లపిల్ల, ఐలవ్యూ పిల్లా అనే పాట.  సినిమా పేరు కూడా తెలుగు సినిమావాళ్ల ఊత పదం మాదిరి ఎరైటీగా ఉంది. పోటుగాడు. వెరీ…

Read More

సుబ్బక్క సుప్రభాతం

“నా బట్టల్లారా..నా సవుతుల్లారా మీ ముక్కులో నా సాడు బొయ్య మీ చేతిలో జెట్ట బుట్ట మీకు గత్తర తగల మీ తలపండు పగల మీ వొంశం మీద మన్ను బొయ్య…….” సుబ్బక్క…

Read More