జి. సత్యశ్రీనివాస్

గుల్ మొహర్   రాగం

గుల్ మొహర్ రాగం

వేసవి మిట్టమధ్యాహ్నపు మండుటెండ నిర్మానుష్యపు నిశ్శబ్దంలా ఎర్ర తురాయి పూల గుఛ్ఛాలు సడిలేని గాలి నీడల ఙ్నాపకాలు ఆకులులేని చెట్టుకి పూలవ్యాపకం చెరువునీళ్ళలో తేలుతున్న రెక్కలా మెల్ల మెల్లగా రంగులుమార్చుకుంటున్న ఆకాశం గట్టు…

Read More