డాక్టర్ సుమనశ్రీ

ఇక్కడి దాకా వచ్చాక !

ఇక్కడి దాకా వచ్చాక !

ఇక్కడి దాకా వచ్చాక -ఇక వైరాగ్యాన్ని కౌగిలించకోక తప్పదుమరి! ఎవర్ని నిందిచీ ప్రయోజనం లేదు-ఇప్పుడు నిన్ను నీవు నిందించుకో వడమూ నిష్ఫలమే కాలచక్రంలో కాకులూ ప్రకాసిస్తాయి, హంసలూ పరిహసించ బడతాయి. ఏముంది ఆశ్చర్యం…

Read More