డా. అమ్మంగి వేణుగోపాల్

నీకు ఉక్కు రెక్కలుంటే….!

నీకు ఉక్కు రెక్కలుంటే….!

లోహగాత్రీ, గగన ధాత్రీ, విమానమా! మనో పుత్రీ! నీ గమన శక్తి నిరుపమానమా? పక్షుల రెక్కలలో ప్రాణం పోసుకున్న దానా నీవు ఈ మానవునితో సమానమా? నీకు ఉక్కు రెక్కలుంటే, నాకు ఊహా…

Read More