డా. చింతకింది శ్రీనివాసరావు

10578786_10204979719078424_162694362_n

పేనందీసుకున్న పాల్తేరు సినఎంకటి

  పాల్తేరు సిన ఎంకటి పుడ్డం ఒక మనిసిగానే పుట్టేడు. కాని, సవ్వడం మటుకు రెండు ముక్కలై సచ్చిపోనాడు. అది కూడా రైలు కిందపడిపోయి. అలగని వొవులూ ఆణ్ని పొగలబండి కింద తోసీనేదు….

Read More