డా. నారాయణ గరిమెళ్ళ

ఎంత సేపు…?

ఎంత సేపు…?

  ఇబ్బంది పెట్టాలంటే ఎంత సేపు…? ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా..సరే   చెప్పు-రాయి చెవి-జోరీగ కాలి-ముల్లు కంటి-నలుసు ఉండనే ఉన్నాయిగా అల్పంగా…   అల్పాతి  అల్పంగా అలోచించి పారేస్తే జిడ్డు బుర్రకి సైతం…

Read More