డా.పులిపాటి గురుస్వామి.

మనసు పొరల జల

మనసు పొరల జల

కథా ఆరంభానికి , ముందు జరిగిన కథ ఎప్పుడో బయటకు రాక తప్పదు *       *       * ఎందుకో పసిగట్టే పరికరాలు నా కాడ…

Read More