డి.గోపి

Kadha-Saranga-2-300x268

అమ్మకు జై, అన్నకు జై

* చానాళ్లకి జానుబాబు వచ్చిండు మావూరు. ఆయనొచ్చిండంటే మాకు పండగే. చిన్న, పెద్ద  తేడా లేకుండా అందర్నీ పలకరిత్తడు జానుబాబు. మావోళ్లు అంతే.  యింటిమనిసిలాగే సూత్తారు. పిలుత్తారు. ఆయనొచ్చిండంటే సుట్టం వొచ్చినట్లే. కుర్సీ…

Read More