తాయమ్మ కరుణ

anvi with dolly_336x190_scaled_cropp

తావి

                గట్టిగా ఏడుపు వినిపించడంతో కిట్టు, కల్పన వంటింట్లోంచి పరుగెత్తుకుని వచ్చారు. ‘డాలీ’ని పట్టుకుని ఏడుస్తోంది తావి. ‘‘ఏమైంది బుజ్జమ్మలు’’ అంటూ కిట్టు…

Read More