తుమ్మూరి రాం మోహన్ రావు

ఇప్పుడు యాది అన్న మాట వింటేనే సదాశివ!

(సదాశివ గారి పుట్టినరోజు మే 11 ) ఆదిలాబాదు  పేరు  తలువంగనె  సదాశివ  సారు యాదికి వస్తుండె  ఇదివరకు . ఇప్పుడు యాది  అని  ఎక్కడ్నన్న విన్నా  చదివినా  సదాశివ పేరు, యాది…

Read More