తెలంగాణా సాహిత్యంపై చర్చ

తెలంగాణా రచయితలూ/ కవులు ఇప్పుడేం చేయాలి?

తెలంగాణ రచయితలు చాలా చేశారు. ముఖ్యంగా కవులు, పరిశోధకులు చాలా చేశారు.  కవుల్లో కూడా పాట  కవులను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. తెలంగాణా వాద కథ మాత్రం రావలసినంత రాలేదు. నవల అయితే మరీ…

Read More