దగ్గుమాటి పద్మాకర్ రెడ్డి

daggumati

నేను కథ ఇలా రాస్తాను..!

  రచయితలకెంత ఆశ ఉన్నాకూడా కథలు ఎప్పుడు తక్షణమే యే సమస్యలనీ పరిష్కరించవనేది ఒక నిజం. తమని తాము గమనించుకుంటూ జీవించేవారిలో మాత్రమే ఒక మంచికథ తగిన సమయంలో తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది….

Read More