దాట్ల దేవదానం రాజు

టోపీ

  గాలిహోరుగా వీస్తూంది. చెట్టుకొమ్మలు విరిగిపడేలాఉన్నాయి. ఆకులు రాలిపడేలా కదులుతున్నాయి రోడ్డు మీద దుమ్మూ…ధూళి…కొట్టుకుపోతున్నాయి. గాలి కంటికి కనపడదు.అన్నింటా నేనున్నానంటుంది. హాయిగా మలయమారుతంలా వీచాల్సింది…ఉధృతంగా…మహోగ్రంగా…సుడులు తిరుగుతూ..ఏమిటిలా? పంచెకట్టు…తలపాగ…చెదరనిచిరునవ్వు అతని వేషం.తలపాగను చేతుల్లోకి తీసుకుని…

Read More