దాము

25వ క్లోను స్వగతం

25వ క్లోను స్వగతం

నా రాత్రికి దుఃఖమూ లేదు సంతోషమూ లేదు నా చీకటికి మార్మికతా లేదు నిగూఢతా లేదు నేను నియోహ్యూమన్ వుద్వేగ రహితుడ్ని దేనికీ తగలకుండా జీవితం గుండా ప్రవహిస్తాను నాకు భద్రతా లేదు…

Read More