దేవిప్రియ

భయప్రాయం

భయప్రాయం

    కలం ఒంటి మీద సిరా చెమట చుక్కలు గుచ్చుకుంటున్నాయి గాలి బిగదీయకముందే ఊపిరి ఆగిపోతున్నట్టయిపోతోంది   ఊగుతున్న నీడలేవో నా మీద తూలిపడుతునట్టు ఎన్నడూ చూడని రంగులేవో నా ముందు…

Read More