దేశరాజు

ఫాల నేత్రం

ఫాల నేత్రం

నాలో నేనున్నాను.. నీవున్నావు నేను మనమైయున్నాము- * * * జరిగిందేదో జరిగిపోయింది- అలాని అది చిన్న నేరమనికాదుకానీ.. జరగాల్సినదెంతో ఉన్నందున కాసేపు దాన్ని విస్మరిద్దాం సాకారమైన కలకు కొత్త నిర్మాణాలు నేర్పుదాం…

Read More

పద్యం ‘పల్స్’ విజయ్ కి తెలుసు!

నగరానికి చేరుకోవడమే ఒక విషాదమా ? …. ఏమో చెప్పలేము ! ఉన్న వూరు పదిలంగా లేకపోవడం వల్లనే ఎవరైనా నగరం చేరుకుంటారు. పది కాలాలపాటు సుఖంగా వుండేందుకు  అన్నీ సమకూర్చుకుంటారు. అన్నీ…

Read More