నంద కిషోర్

On an autumn night

On an autumn night

నీలోపలి వణుకు చూసే గదినిండా చలి నీ చేతుల్ని వెలిగించింది చీకటి ** నీ పిలుపువిని నదుల్లోపలి ప్రతిధ్వనిలో హృదయాన్ని దాచుకుని- నీ సరిహద్దులు తెలీక దిగంతరేఖని చెరిపివచ్చాను. ** నీ పరిమళం…

Read More
స్వర్గాల చీకటి మీద..

స్వర్గాల చీకటి మీద..

1 ఎవరిదైతేనేం? జాగ్రత్తలేని ఊహల్లోంచి జారిపడ్డ రాత్రికి గుర్తు. నీలాగా,నాలాగ ఒక పసిప్రాణం. చూస్తూ చూస్తూ ఎలా చంపమంటావ్? 2 తెలిసిందా? రాత్రులు నువుమోసిన స్వర్గాలన్నీ భారంగా తేలిపోయే నల్లమబ్బులు. నిజమైన స్వర్గం…

Read More