నలిమెల భాస్కర్/ నారాయణ శర్మ

నలిమెల భాస్కర్ తో నారాయణ శర్మ

ద్రావిడ సాహిత్యాల మధ్య వారధి ఇప్పటి అవసరం: నలిమెల

  నాలుగు భాషలు కలిస్తే నలిమెల భాస్కర్! తెలుగు భాష మీది ప్రేమ ఆయన్ని ఆ భాషకే పరిమితం చేయలేదు, ఇంకో నాలుగు (నాలుగు ఇక్కడ బహువచన ప్రతీక మాత్రమే!) నేర్చుకోడానికి ప్రేరణ…

Read More